Ảnh hưởng của cơ cấu dân số đến lạm phát và chính sách tiền tệ

Cơ cấu dân số và lạm phát

Cần lưu ý bổ sung biến nhân khẩu học, cấu trúc tuổi vào mô hình lạm phát, chính sách tiền tệ.

Back to top button