Giới thiệu và hướng dẫn thực hành chiến lược Triple Crown

Giới thiệu và hướng dẫn thực hành chiến lược Triple Crown

Chiến lược Triple Crown là một chiến rất hiệu quả vì: (i) Rủi ro được xác định tương đối chặt, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Khi chiến lược được kích hoạt, nó thực sự hoạt động và mang lại lợi nhuận đáng kể theo các điểm trailing stop. (ii) Việc tính toán là khá đơn giản, chỉ tính 4 mức thoái lui, cụ thể 2 mức 0.500 và 0.618 của sóng A:C, mức 0.786 của B:C và mức 1.272 của C:D. (iii) Có thể kết hợp TCZ với mẫu hình khác để nhận diện các mẫu hình đảo chiều…

Back to top button