Hướng dẫn nhận diện mẫu hình TSP tương đồng

Hướng dẫn nhận diện mẫu hình TSP tương đồng

Mẫu hình TSP tương đồng có mức di chuyển từ A đến B bằng mức di chuyển từ C đến D, hay A:B = C:D. Bài viết hướng dẫn nhận dạng mẫu hình TSP tương đồng và minh họa áp dụng mẫu hình TSP tương đồng trong các ví dụ thực tế.

Back to top button