Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui mở rộng – Fibonacci Extenstions

Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui mở rộng - Fibonacci Extenstions

Fibonacci thoái lui mở rộng là một trường hợp đặc biệt của Fibonacci khi sóng điều chỉnh mở rộng vượt quá sóng ban đầu với các tỉ lệ Fibonacci thường được sử dụng như 1.272, 1.618…

Back to top button