Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Expansions

Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Expansions

Fibonacci Expansions là trường hợp đặc biệt của Fibonacci Projection khi sóng điều chỉnh dựa trên xu hướng mở rộng xu hướng hiện tại theo mức Fibonacci 1.272, 1.618…

Back to top button