cac-phuong-phap-uoc-luong-du-lieu-bang

Đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính thì cần xem xét các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng khác như Pooled OLS, Fixed Effect, Random effects...

Đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính thì cần xem xét các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng khác như Pooled OLS, Fixed Effect, Random effects…

Trả lời

Back to top button