kiem-dinh-mo-hinh-sem

Mô hình SEM cho phép đo lường các sai số, ước lượng các biến quan sát lẫn biến ẩn. Bài viết trình bày cách kiểm định độ phù hợp và hiệu quả của mô hình SEM.

Mô hình SEM cho phép đo lường các sai số, ước lượng các biến quan sát lẫn biến ẩn. Bài viết trình bày cách kiểm định độ phù hợp và hiệu quả của mô hình SEM.

Trả lời

Back to top button