Điều chỉnh sai số chuẩn cho ước lượng OLS, FE, RE bằng câu lệnh xtscc

Điều chỉnh sai số chuẩn cho ước lượng OLS, FE, RE

Điều chỉnh sai số chuẩn cho ước lượng OLS, FE, RE bằng câu lệnh xtscc trong hồi quy Driscoll and Kraay (1998)

Back to top button