Bộ dữ liệu PAPI 38 chỉ số dạng bảng 2011 – 2021

Nhằm hỗ trợ phân tích sâu cho các phân tích nhân tố hay thành phần chính, TNS đi sâu tổng hợp các chỉ số thành phần của bộ PAPI ban đầu. Bộ dữ liệu PAPI dạng bảng này bao gồm chỉ số PAPI tổng hợp và đầy đủ 38 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp.

Dữ liệu được đóng gói dạng:
Stata (PAPIFULL-2011-2021.dta) và
Excel (PAPIFULL-2011-2021.xlsx).

Các biến được mô tả ở Sheet Desc và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet Data.

Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PAPI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Thông tin chi tiết số quan sát và các biến trong bộ dữ liệu PAPI 38 chỉ số dạng bảng như sau:

Contains data
 Observations:      693         
  Variables:      50         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      float  %9.0g         Năm khảo sát
PAPI      double %10.0g        Chỉ số PAPI 2011 (không có trọng số)
X1       double %10.0g        Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
X2       double %10.0g        Tri thức công dân
X3       double %10.0g        Cơ hội tham gia
X4       double %10.0g        Chất lượng bầu cử
X5       double %10.0g        Đóng góp tự nguyện
X6       double %10.0g        Công khai, minh bạch
X7       double %10.0g        Danh sách hộ nghèo
X8       double %10.0g        Thu, chi ngân sách cấp xã/phường
X9       double %10.0g        Kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù
X10       double %10.0g        Trách nhiệm giải trình với người dân
X11       double %10.0g        Hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền
X12       double %10.0g        Ban thanh tra nhân dân
X13       double %10.0g        Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
X14       double %10.0g        Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
X15       double %10.0g        Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền
X16       double %10.0g        Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công
X17       double %10.0g        Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước
X18       double %10.0g        Quyết tâm chống tham nhũng
X19       double %10.0g        Thủ tục hành chính công
X20       double %10.0g        Chứng thực/xác nhận
X21       double %10.0g        Giấy phép xây dựng
X22       double %10.0g        Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
X23       double %10.0g        Thủ tục hành chính cấp xã/phường
X24       double %10.0g        Cung ứng dịch vụ công
X25       double %10.0g        Y tế công lập
X26       double %10.0g        Giáo dục tiểu học công lập
X27       double %10.0g        Cơ sở hạ tầng căn bản
X28       double %10.0g        An ninh, trật tự
X29       double %10.0g        Tiếp cận thông tin
X30       double %10.0g        Tiếp cận dịch vụ tư pháp
X31       double %10.0g        Quản trị môi trường
X32       double %10.0g        Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường
X33       double %10.0g        Chất lượng không khí
X34       double %10.0g        Chất lượng nước
X35       double %10.0g        Quản trị điện tử
X36       double %10.0g        Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương
X37       double %10.0g        Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương
X38       double %10.0g        Phúc đáp qua cổng thông tin điện tử
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR

Đánh giá

 • Thu thập dữ liệu

  Ủng hộ vì công tổng hợp và xử lý

  Cảm nhận của bạn

  Đánh giá này có hữu ích với bạn? Yes No

 • Viết đánh giá

  Back to top button