Bộ dữ liệu PCI, PAPI, ICT và PAR dạng bảng từ 2006 – 2021

Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm:

 1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 – 2021)
 2. Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 – 2021)
 3. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 – 2020)
 4. Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 – 2020)

Đi kèm trong bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp là hai file:

 • Stata (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.dta) và
 • Excel (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.xlsx).

Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:

Contains data from ALL.dta
 Observations:      945         Dữ liệu PCI từ 2006 - 2021
  Variables:      40         3 Jul 2022 20:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      int   %10.0g        Năm khảo sát
PCI       double %7.2f         Điểm số PCI
GNTT      double %7.2f         CSTP 1: Gia nhập thị trường
TCDD      double %7.2f         CSTP 2: Tiếp cận đất đai
MBTT      double %7.2f         CSTP 3: Tính Minh bạch
CPTG      double %7.2f         CSTP 4: Chi phí thời gian
CPKCT      double %7.2f         CSTP 5: Chi phí không chính thức
CTBD      double %7.2f         CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng
TNDTP      double %7.2f         CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền
DVHT      double %7.2f         CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
DTLD      double %7.2f         CSTP 9: Đào tạo lao động
TCPL      double %7.2f         CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT
PAPI      double %7.2f         Chỉ số PAPI
PL       double %7.2f         Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
TR       double %7.2f         Công khai, minh bạch
VC       double %7.2f         Trách nhiệm giải trình với người dân
CC       double %7.2f         Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
PA       double %7.2f         Thủ tục hành chính công
PS       double %7.2f         Cung ứng dịch vụ công
EN       double %7.2f         Quản trị môi trường
EG       double %7.2f         Quản trị điện tử
ICT       double %7.2f         Chỉ số ICT
RANK      int   %10.0g        Xếp hạng ICT
HTKT      double %7.2f         Chỉ số HTKT
HTNL      double %7.2f         Chỉ số HTNL
UDCNTT     double %7.2f         Chỉ số ƯDCNTT
PAR       double %7.2f         Chỉ số cải cách hành chính
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
PCI_PAPI    byte  %23.0g   khop    Matching result from merge
PP_ICT     byte  %23.0g   khop    Matching result from merge
PPI_PAR     byte  %23.0g   khop    Matching result from merge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR

Ghi chú:

Khi thực hiện nối các bộ dữ liệu thì số quan sát chung giảm dần do tính sẳn có của dữ liệu. Cụ thể:

 • Số quan sát chung của bộ PCI kết hợp PAPI là 693 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2011 – 2021
 • Hoặc số quan sát chung giữa hai bộ ICT và PAR là  567 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2013 – 2020
 • Nếu gộp chung cả 4 bộ PCI – PAPI – ICT và PAR thì số quan sát chung giai đoạn 2013 – 2020 là 567 quan sát. Tuy nhiên, bộ dữ liệu đầy đủ này vẫn giữ lại tất cả các quan sát trong giai đoạn 2006 – 2021. Các chỉ số không có dữ liệu trong giai đoạn này sẽ có giá trị missing. Trên Stata bạn có thể sử dụng câu lệnh keep if YEAR>=2013 & YEAR <=2020 để giữ lại các quan sát chung (nếu muốn).

Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

Đánh giá

 • Đầy đủ

  Dữ liệu đầy đủ, cụ thể đáng tiền

  1 of 1 people found this review helpful.

  Cảm nhận của bạn

  Đánh giá này có hữu ích với bạn? Yes No

 • Viết đánh giá

  Back to top button