Bộ dữ liệu tổng hợp PCI-PAPI-ICT-PAR dạng bảng từ 2006 – 2021

Bộ dữ liệu tổng hợp PCI-PAPI-ICT-PAR dạng bảng từ 2006 - 2021

Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 – 2021); Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 – 2021); Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 – 2020) và Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 – 2020)

Back to top button