Dofile đánh giá tác động chính sách, PSM

Dofile tái lập nghiên cứu đánh giá tác động của bảo hiểm y tế đến việc cải thiện sức khỏe sử dụng phương pháp so khớp PSM. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu MICS với cở mẫu gồm 7092 trẻ dưới 5 tuổi ở Ghana năm 2011. Đây là một code mẫu điển hình về cách sử dụng dofile và thực hành nghiên cứu đánh giá tác động của một chính sách vĩ mô được xây dựng một cách có hệ thống và đạt chuẩn công bố quốc tế.

Sử dụng câu lệnh pscore, psmatch2 để ước lượng các hiệu quả tác động và câu lệnh kiểm định pstest cũng như lệnh bootstrap để tính toán các sai số chuẩn.

Câu lệnh cần tải thêm

  • ssc install lincomest
  • net install st0026_2.pkg
  • ssc intall psmatch2

Viết đánh giá

Back to top button