Dofile ước lượng mô hình GARCH về sự biến động của KLGD đến lợi suất đầu tư

Dofile ước lượng mô hình GARCH về sự biến động của KLGD đến lợi suất đầu tư

Dofile ước lượng mô hình GARCH để đánh giá biến động trong KLGD lên lợi suất đầu tư trên sàn HOSE, đầy đủ các bước kiểm định, lựa chọn mô hình

Back to top button