Dofile ước lượng mô hình ngưỡng PTR

Dofile ước lượng mô hình ngưỡng PTR của Hansen (1999) để đánh giá tác động ngưỡng của FDI lên tăng trưởng kinh tế với các thiết lập biến xác định ngưỡng, biến thay đổi theo ngưỡng phù hợp trên Stata.

Nghiên cứu sử dụng số liệu của 43 tỉnh/Tp Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2015. Dữ liệu dạng Excel được tổng hợp từ GSO và VCCI với các biến chính bao gồm:

  • lgdp: GDP dạng logarit
  • dmtm: Độ mở thương mại
  • ctx: Tỷ lệ chi thường xuyên trên GDP
  • vdtnn: Tỷ lệ vốn đầu tư nhà nước trên GDP
  • vdtnnn: Tỷ lệ vốn đầu tư ngoài nhà nước trên GDP
  • fdi: Tỷ lệ vốn đầu tư FDI trên GDP
  • ld: Tỷ lệ LLLĐ trên 15 tuổi
  • pci: Chỉ số PCI cấp tỉnh

Nghiên cứu còn xây dựng mô hình với biến FDI bình phương để đánh giá đối chứng với mô hình ngưỡng của fdi lên tăng trưởng kinh tế thông qua mô hình ngưỡng của Hansen (1999).

Viết đánh giá

Back to top button