Dữ liệu GSO chỉ số kinh tế vĩ mô các tỉnh từ năm 2000 – 2020

Bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô của 63 tỉnh/Tp Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2020 của TCTK (GSO) tổng hợp một số chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tăng trưởng kinh tế, đầu tư, thu hút FDI, xuất nhập khẩu (độ mở thương mại), CPI, thuê bao điện thoại, dân số… của các tỉnh trên cả nước. Bộ dữ liệu GSO được tonggồm hai file:

 • Stata (GSO-2000-2020.dta) và
 • Excel (GSO-2000-2020.xlsx).

Với các chỉ số được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:

Contains data
 Observations:     1,281         
  Variables:      34         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      int   %10.0g        Năm khảo sát
GDP       double %9.2f         Tổng GDP của tỉnh theo giá hiện hành, tỷ đồng
GDPcn      long  %10.0g        Tổng GDP cả nước theo giá hiện hành, tỷ đồng
CPI       double %9.2f         CPI của tỉnh, %yoy
CPIcn      double %9.2f         CPI cả nước, %yoy
DS       double %10.0g        Dân số của tỉnh, nghìn người
CDT       double %9.2f         Chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương, tỷ đồng
CTX       double %9.2f         Chi thường xuyên từ ngân sách địa phương, tỷ đồng
CSN       double %9.2f         Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, tỷ đồng
TTL       double %9.2f         Tỷ lệ tiền lương tiền công trong tổng thu nhập bình quân đầu người, %
TG       int   %10.0g        Tỷ giá USD/VND
VDTNN      double %9.2f         Vốn đầu tư khu vực nhà nước - giá hiện hành, tỷ đồng
VDTNNN     double %9.2f         Vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước - giá hiện hành, tỷ đồng
FDI       double %9.2f         Vốn đầu tư khu vực FDI - giá hiện hành, tỷ đồng
LD       double %10.0g        Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế, nghìn người
PTTH      double %10.0g        Số học sinh Trung học phổ thông, học sinh
XK       double %10.0g        Kim ngạch xuất khẩu, nghìn USD
NK       double %10.0g        Kim ngạch nhập khẩu, nghìn USD
TBDT      double %10.0g        Tổng số thuê bao điện thoại (cố định + di động), nghìn thuê bao
CT135      byte  %10.0g   yesno   Nhận hỗ trợ theo chương trình 135, có/không
KONHAN     byte  %10.0g   yesno   Tỉnh không nhận ngân sách từ Trung Ương, có/không
CHUYEN     byte  %10.0g   yesno   Tỉnh có chuyển ngân sách về Trung Ương, có/không
GINI      double %9.2f         Hệ số GINI tính theo VHLSS
VHLSS      byte  %23.0g   khop    Mẫu tính từ VHLSS
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR
 • Bộ dữ liệu đã điều chỉnh các trường hợp tách/nhập tỉnh trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. Cụ thể, đối với các tỉnh phân tách năm 2003 như Điện Biên tách ra từ Phú Thọ hoặc Đắk Nông được tách ra từ Đắk Lắk và Hậu Giang được tách ra từ Tp Cần Thơ thì các chỉ tiêu kinh tế từ năm 2000 đến 2003 của các tỉnh này được tính theo tỷ trọng dân số ứng với từng tỉnh tại thời điểm đang xét. Đối với trường hợp sát nhập giữa tỉnh Hà Tây vào Thành phố Hà Nội được sáp nhập vào năm 2008 thì dữ liệu kinh tế của Hà Nội trong giai đoạn 2000 – 2007 sẽ được tính bằng tổng bình quân theo trọng số (dân số) giữa 2 tỉnh này.
 • Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

Đánh giá

 • Công phu

  Chi phí rất hợp lý cho phần thu thập công phu.

  Cảm nhận của bạn

  Đánh giá này có hữu ích với bạn? Yes No

 • Dữ liệu đầy đủ

  Dữ liệu đầy đủ với nhiều chỉ số hữu ích

  Cảm nhận của bạn

  Đánh giá này có hữu ích với bạn? Yes No

 • Viết đánh giá

  Back to top button