Dofile

Đóng gói Dofile để chạy ước lượng các mô hình kinh tế lượng, bao gồm dữ liệu và các file tài liệu liên quan. Toàn bộ quá trình xử lý từ kiểm định dữ liệu (missing, điểm ảnh hưởng,…), thống kê mô tả (các bảng tần suất mô tả mẫu, các giá trị thống kê,…), ước lượng và kiểm định mô hình để chọn một mô hình phù hợp nhất. Ở mỗi bước thực hiện đều được chú thích chi tiết giúp bạn dễ dàng theo dõi, chạy lại từng quá trình cũng như thực hiện toàn bộ phân tích dựa trên dofile này.

Back to top button