Vì sao không có giá trị p trong kết quả ước lượng của các hệ số, hay số biết vượt quá số quan sát hoặc cách ước lượng mô hình lasso logit, probit và poisson

Vì sao không có giá trị p trong kết quả ước lượng của các hệ số, hay số biết vượt quá số quan sát hoặc cách ước lượng mô hình lasso logit, probit và poisson

Vì sao không có giá trị p trong kết quả ước lượng của các hệ số, hay số biết vượt quá số quan sát hoặc cách ước lượng mô hình lasso logit, probit và poisson

Back to top button