Phương pháp Elastic net và Ridge regression thích hợp trong trường hợp mô hình tồn tại các tập biến có tương quan cao với nhau

Phương pháp Elastic net và Ridge regression thích hợp trong trường hợp mô hình tồn tại các tập biến có tương quan cao với nhau

Phương pháp Elastic net và Ridge regression thích hợp trong trường hợp mô hình tồn tại các tập biến có tương quan cao với nhau. Khi alpha bằng 1 thì elastic net sẽ được rút gọn thành lasso. Và khi alpha bằng 0 thì elastic net sẽ trở thành ridge regression.

Back to top button