Bạn có thể sử dụng câu lệnh vl để nhóm và quản lý các biến khi số lượng các biến là nhiều. Lệnh vl cho phép tách/gom các biến theo từng nhóm và tạo các danh sách biến có tên mà chúng ta có thể sử dụng làm đại diện.

Bạn có thể sử dụng câu lệnh vl để nhóm và quản lý các biến khi số lượng các biến là nhiều. Lệnh vl cho phép tách/gom các biến theo từng nhóm và tạo các danh sách biến có tên mà chúng ta có thể sử dụng làm đại diện.

Bạn có thể sử dụng câu lệnh vl để nhóm và quản lý các biến khi số lượng các biến là nhiều. Lệnh vl cho phép tách/gom các biến theo từng nhóm và tạo các danh sách biến có tên mà chúng ta có thể sử dụng làm đại diện.

Back to top button