Giới thiệu mô hình hồi quy mở rộng trên Stata 15

Mô hình hồi quy mở rộng ERM cho phép bạn xử lí các vấn đề biến nội sinh trên các mô hình OLS, logit/probit...

Mô hình hồi quy mở rộng ERM cho phép bạn xử lí các vấn đề biến nội sinh trên các mô hình OLS, logit/probit…

Back to top button