Phân tích meta hay meta-analysis là một sự kết hợp thống kê của các kết quả từ hai hay nhiều các nghiên cứu riêng rẽ

Phân tích meta hay meta-analysis là một sự kết hợp thống kê của các kết quả từ hai hay nhiều các nghiên cứu riêng rẽ

Phân tích meta hay meta-analysis là một sự kết hợp thống kê của các kết quả từ hai hay nhiều các nghiên cứu riêng rẽ

Back to top button