Mô hình hồi quy logit hỗn hợp với dữ liệu bảng sử dụng các hệ số ngẫu nhiên để mô hình hóa mối tương quan của các lựa chọn giữa các phương án thay thế

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp với dữ liệu bảng sử dụng các hệ số ngẫu nhiên để mô hình hóa mối tương quan của các lựa chọn giữa các phương án thay thế

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp với dữ liệu bảng sử dụng các hệ số ngẫu nhiên để mô hình hóa mối tương quan của các lựa chọn giữa các phương án thay thế

Back to top button