Ước lượng mô hình hồi quy logit thứ tự cho dữ liệu bảng trên Stata bằng lệnh feologit theo ước lượng Fixed Effect

Ước lượng mô hình hồi quy logit thứ tự cho dữ liệu bảng trên Stata bằng lệnh feologit

Ước lượng mô hình hồi quy logit thứ tự cho dữ liệu bảng trên Stata bằng lệnh feologit

Back to top button