Hướng dẫn hồi quy phân vị cho dữ liệu bảng và xử lý biến nội sinh trong hồi quy phân vị

Hướng dẫn hồi quy phân vị cho dữ liệu bảng và xử lý biến nội sinh trong hồi quy phân vị trên Stata

Hướng dẫn sử dụng lệnh xtqreg để thực hiện hồi quy phân vị cho dữ liệu bảng và xử lý biến nội sinh trong hồi quy phân vị bằng câu lệnh ivqreg2 trên Stata

Back to top button