Hướng dẫn chạy mô phỏng Monte Carlo trên Stata

Hướng dẫn chạy mô phỏng Monte Carlo trên Stata

Để thực hiện mô phỏng thì đầu tiên là viết một chương trình mô phỏng (gọi là command). Một command trên Stata là một đoạn lệnh được bao bởi khối lệnh program define và lệnh end. Tiếp đến là chạy mô phỏng với các thông tin đầu vào cho command và lưu, gọi và tính toán các kết quả đầu ra theo mong muốn.

Back to top button