Hướng dẫn đọc kết quả ước lượng mô hình EGARCH

Hướng dẫn diễn giải kết quả mô hình EGARCH

Hướng dẫn giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng của mô hình EGARCH

Back to top button