Ưu điểm nổi bật của phân tích Bayes là kết hợp được các thông tin, hiểu biết trước về tham số vào mô hình, cũng như kết quả của phân tích Bayes không phụ thuộc vào giả định phân phối (chuẩn), và phù hợp với các trường hợp mẫu nhỏ

Ưu điểm nổi bật của phân tích Bayes là kết hợp được các thông tin, hiểu biết trước về tham số vào mô hình, cũng như kết quả của phân tích Bayes không phụ thuộc vào giả định phân phối (chuẩn), và phù hợp với các trường hợp mẫu nhỏ

Ưu điểm nổi bật của phân tích Bayes là kết hợp được các thông tin, hiểu biết trước về tham số vào mô hình, cũng như kết quả của phân tích Bayes không phụ thuộc vào giả định phân phối (chuẩn), và phù hợp với các trường hợp mẫu nhỏ

Back to top button