Hướng dẫn sử dụng lệnh table và collect style để tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy và thống kê mô tả

Hướng dẫn sử dụng lệnh table để tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy và thống kê mô tả

Hướng dẫn sử dụng style trong tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy, kết quả kiểm định và các thống kê mô tả bằng cách sử dụng lệnh table cùng câu lệnh collect style

Back to top button