Hướng dẫn thiết lập hồi quy mở rộng ERM trên Stata 15

Các mô hình hồi quy mở rộng ERM cho phép thực hiện các hồi quy tuyến tính, hồi quy probit... khi dữ liệu có các vấn đề về nội sinh, chọn mẫu..

Các mô hình hồi quy mở rộng ERM cho phép thực hiện các hồi quy tuyến tính, hồi quy probit… khi dữ liệu có các vấn đề về nội sinh, chọn mẫu..

Back to top button