Hướng dẫn thực hành phân tích DEA trên Stata

Hướng dẫn thực hành phân tích DEA trên Stata

Hướng dẫn thực hành phân tích DEA trên Stata để ước tính điểm hiệu quả sản xuất, đường giới hạn khả năng sản xuất, các mô hình lợi thế kinh tế theo quy mô

Back to top button