friedman-test

Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

Leave a Reply

Back to top button