Kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với xtistest, xthrtest và xtqptest

Kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với xtistest, xthrtest và xtqptest

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với xtistest, xthrtest và xtqptest thay thế các lệnh xtserial và abar vốn còn hạn chế trên Stata

Back to top button