Kiểm tra tính đồng nhất của hệ số trong mô hình dữ liệu bảng với xthst trên Stata

Kiểm tra hệ số thay đổi trong dữ liệu bảng với xthst trên Stata

Sử dụng câu lệnh xthst để kiểm tra tính đồng nhất của các hệ số độ dốc trong các mô hình dữ liệu bảng. Lệnh xthst còn được sử dụng để thực hiện các kiểm định về hệ số thay đổi

Back to top button