Để tạo một biểu đồ thanh trong đó làm nổi bật một thanh nào đó, trên Stata chúng ta sử dụng lệnh seperate phía trước câu lệnh graph bar

Để tạo một biểu đồ thanh trong đó làm nổi bật một thanh nào đó, trên Stata chúng ta sử dụng lệnh seperate phía trước câu lệnh graph bar

Để tạo một biểu đồ thanh trong đó làm nổi bật một thanh nào đó, trên Stata chúng ta sử dụng lệnh seperate phía trước câu lệnh graph bar

Back to top button