Sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một danh sách biến theo dạng bảng ngang hoặc bảng dọc cho từng nhóm theo mong muốn

Sử dụng câu lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một danh sách biến theo dạng bảng ngang hoặc bảng dọc cho từng nhóm theo mong muốn

Sử dụng lệnh tabstat để lập bảng thống kê mô tả cho một danh sách biến theo dạng bảng ngang hoặc bảng dọc cho từng nhóm theo ý muốn.

Back to top button