Lý thuyết IRT được sử dụng xây dựng cách đo lường các đặc điểm không quan sát được nhằm khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm tiềm ẩn không quan sát được

Lý thuyết IRT được sử dụng xây dựng cách đo lường các đặc điểm không quan sát được nhằm khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm tiềm ẩn không quan sát được

Lý thuyết IRT được sử dụng xây dựng cách đo lường các đặc điểm không quan sát được nhằm khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm tiềm ẩn không quan sát được

Back to top button