Mô hình IRT một tham số hay còn gọi là mô hình Rasch: chỉ sử dụng tham số độ khó của bài thi để phân tích dữ liệu

Mô hình IRT một tham số hay còn gọi là mô hình Rasch: chỉ sử dụng tham số độ khó của bài thi để phân tích dữ liệu

Mô hình IRT một tham số hay còn gọi là mô hình Rasch: chỉ sử dụng tham số độ khó của bài thi để phân tích dữ liệu

Back to top button