Mô hình IRT 3 tham số sử dụng cả tham số độ khó, độ phân biệt và độ đoán mò số để đánh giá dữ liệu

Mô hình IRT 3 tham số sử dụng cả tham số độ khó, độ phân biệt và độ đoán mò số để đánh giá dữ liệu

Mô hình IRT 3 tham số sử dụng cả tham số độ khó, độ phân biệt và độ đoán mò số để đánh giá dữ liệu

Back to top button