Sử dụng xteregress, xteintreg, xteprobit và xteoprobit để ước lượng mô hình hồi quy mở rộng nhằm xử lý vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu thiên chệch ở các mô hình hồi quy tuyến tính, hồi quy probit trên dữ liệu bảng trên Stata 16

Sử dụng xteregress, xteintreg, xteprobit và xteoprobit để ước lượng mô hình hồi quy mở rộng nhằm xử lý vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu thiên chệch ở các mô hình hồi quy tuyến tính, hồi quy probit trên dữ liệu bảng trên Stata 16

Sử dụng xteregress, xteintreg, xteprobit và xteoprobit để ước lượng mô hình hồi quy mở rộng nhằm xử lý vấn đề biến nội sinh, chọn mẫu thiên chệch ở các mô hình hồi quy tuyến tính, hồi quy probit trên dữ liệu bảng trên Stata 16

Back to top button