Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin giao dịch như hình thức thanh toán, ngày mua, tên và địa chỉ cửa hàng… từ các sao kê giao dịch của các cửa hàng.

Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin giao dịch như hình thức thanh toán, ngày mua, tên và địa chỉ cửa hàng... từ các sao kê giao dịch của các cửa hàng.

Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin giao dịch như hình thức thanh toán, ngày mua, tên và địa chỉ cửa hàng… từ các sao kê giao dịch của các cửa hàng.

Back to top button