Giới thiệu câu lệnh table trên Stata 17

Giới thiệu câu lệnh table trên Stata 17

Hướng dẫn sử dụng lệnh table trên Stata 17 để tạo các bảng thống kê, tổng hợp kết quả hồi quy

Back to top button