Lập bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Lập bảng tổng hợp kết quả kiểm định thống kê

Để tạo các bảng tổng hợp kiểm định thống kê cho các biến, đầu tiên tạo các bảng đơn giản bằng cách sử dụng lệnh table với tuỳ chọn statistic(). Sau đó, sử dụng collect label, collect style row, collect style cell để đổi tên các nhãn và định dạng hiển thị cho các ô theo hình thức trình bày yêu cầu.

Back to top button