Vẽ đồ thị lợi nhuận bất thường CAAR bằng câu lệnh estudy trên Stata trong event study

Vẽ đồ thị lợi nhuận bất thường CAAR bằng câu lệnh estudy trên Stata trong nghiên cứu sự kiện

Vẽ đồ thị lợi nhuận bất thường CAAR bằng câu lệnh estudy trên Stata trong nghiên cứu sự kiện – event study

Back to top button