Hướng dẫn, minh họa sử dụng câu lệnh estudy để thực hiện nghiên cứu sự kiện – event study trên Stata

Sử dụng câu lệnh estudy để thực hiện event study trên Stata

Hướng dẫn, minh họa sử dụng câu lệnh estudy để thực hiện nghiên cứu sự kiện – event study trên Stata

Back to top button