event-study-stata-1

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata bằng lệnh eventstudy

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata bằng lệnh eventstudy

Back to top button