Ước lượng mô hình tam sự khác biệt DDD trên Stata với câu lệnh didregress và xtdidregress

Mô hình tam sự khác biệt DDD

Ước lượng mô hình tam sự khác biệt DDD trên Stata với câu lệnh didregress và xtdidregress

Back to top button