minh-hoa-uoc-luong-mo-hinh-hoi-quy-nguong-ptr

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999) và mô hình PSTR của Gonzalez (2005)

Back to top button