classic-linear-panel-model

Mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển hay còn gọi là mô hình dữ liệu bảng tĩnh bao gồm các mô hình tác động cố định (FEM), tác động ngẫu nhiên (REM)

Mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển hay còn gọi là mô hình dữ liệu bảng tĩnh bao gồm các mô hình tác động cố định (FEM), tác động ngẫu nhiên (REM)

Trả lời

Back to top button