Mô hình CRC hay mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan xét đến tính không đồng nhất của các hệ số ước lượng trong trường hợp hệ số của biến có tương quan với chính nó. Ước lượng mô hình CRC có thể được thực hiện qua câu lệnh randcoef trên Stata.

Mô hình CRC hay mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan xét đến tính không đồng nhất của các hệ số ước lượng trong trường hợp hệ số của biến có tương quan với chính nó. Ước lượng mô hình CRC có thể được thực hiện qua câu lệnh randcoef trên Stata.

Mô hình CRC hay mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan xét đến tính không đồng nhất của các hệ số ước lượng trong trường hợp hệ số của biến có tương quan với chính nó. Ước lượng mô hình CRC có thể được thực hiện qua câu lệnh randcoef trên Stata.

Back to top button