Quy tắc kinh nghiệm xác định mức độ ảnh hưởng

Quy tắc kinh nghiệm xác định mức độ ảnh hưởng

Quy tắc kinh nghiệm xác định độ ảnh hưởng như hệ số tương quan, Cohen’s d, Odd ratios..

Back to top button